Ezra 8:28

  8:28   2532 και And 2036 είπα I said 4314 προς to 1473 αυτούς them, 1473 υμείς You 39 άγιοι are holy 2962 κυρίω to the lord 3588 τω   2316 θεώ God, 2532 και and 3588 τα the 4632 σκεύη [2vessels 39 άγια 1holy], 2532 και and 3588 το the 694 αργύριον silver, 2532 και and 3588 το the 5553 χρυσίον gold 1595 εκούσια are a voluntary offering 3588 τω to the 2962 κυρίω lord 2316 θεώ God 3588 των   3962-1473 πατέρων ημών of our fathers.