Ezekiel 7:2

  7:2   2532 και And 1473 συ you, 5207 υιέ O son 444 ανθρώπου of man, 3592 τάδε thus 3004 λέγει says * Αδωναϊ Adonai 2962 κύριος the lord 3588 τη to the 1093 γη land 3588 του   * Ισραήλ of Israel; 4009 πέρας End 2240 ήκει is come; 3588 το the 4009 πέρας end 2240 ήκει is come 1909 επί upon 3588 τας the 5064 τέσσαρας four 4420 πτέρυγας wings 3588 της of the 1093 γης land.