Ezekiel 2:6

  2:6   2532 και And 1473 συ you, 5207 υιέ O son 444 ανθρώπου of man, 3361 μη should not 5399 φοβηθής be afraid 1473 αυτούς of them, 3366 μηδέ nor 1839 εκστής be startled 575 από by 4383-1473 προσώπου αυτών their face, 1360 διότι for 3943.1 παροιστρήσουσι they shall be heated, 2532 και and 1997.1 επισυστήσονται shall rise up together 1909 επί against 1473 σε you 2945 κύκλω round about. 2532 και And 1722 εν [3in 3319 μέσω 4the midst 4651 σκορπίων 5of scorpions 1473 συ 1you 2730 κατοικείς 2dwell]. 3588 τους   3056-1473 λόγους αυτών [3their words 3361 μη 1You should not 5399 φοβηθής 2fear], 2532 και and 575 από before 4383-1473 προσώπου αυτών their face 3361 μη you should not be 1839 εκστής startled, 1360 διότι for 3624 οίκος [2house 3893-1510.2.3 παραπικραίνων εστί 1it is a rebellious].