Ezekiel 17:4

  17:4   3588 τα The 206.1 άκρα tips 3588 της of the 527.1 απαλότητος tender part 608.3 απέκνισε he plucked off, 2532 και and 5342 ήνεγκεν he brought 1473 αυτά them 1519 εις into 1093 γην the land * Χαναάν of Canaan, 1519 εις [3into 4172 πόλιν 4a city 5037.3 τετειχισμένην 5being walled 5087 έθετο 1he put 1473 αυτά 2them].