Ezekiel 12:3

  12:3   2532 και And 1473 συ you, 5207 υιέ O son 444 ανθρώπου of man, 4160 ποίησον prepare 4572 σεαυτώ for yourself 4632 σκεύη items 161 αιχμαλωσίας of captivity, 2532 και and 162 αιχμαλωτεύθητι be as captured 2250 ημέρας by day 1799-1473 ενώπιον αυτών in their presence! 2532 και And 162 αιχμαλωτευθήση you shall be as captured 1537 εκ from out of 3588 του   5117-1473 τόπου σου your place 1519 εις into 2087 έτερον another 5117 τόπον place 1799 ενώπιον before 1473 αυτών them, 3704 όπως so that 1492 ίδωσι they should see, 1360 διότι for 3624 οίκος [3house 3893 παραπικραίνων 2a rebelling 1510.2.3 εστί 1it is].