Ezekiel 11:21

  11:21   2532 και And 1519 εις for 3588 την the 2588 καρδίαν heart 3588 των   946-1473 βδελυγμάτων αυτών of their abominations, 2532 και and 3588 των   458-1473 ανομιών αυτών of their lawlessnesses, 5613 ως as 3588 η   2588-1473 καρδία αυτών their heart 4198 επορεύετο went, 3588 τας   3598-1473 οδούς αυτών [2their ways 1519 εις 3against 2776-1473 κεφαλάς αυτών 4their heads 1325 δέδωκα 1I have imputed], 3004 λέγει says * Αδωναϊ Adonai 2962 κύριος the lord.