Exodus 40:26

  40:26   2532 και And 5087 έθηκε he put 3588 το the 2379 θυσιαστήριον [2altar 3588 το   5552 χρυσούν 1golden] 1722 εν in 3588 τη the 4633 σκηνή tent 3588 του of the 3142 μαρτυρίου testimony 561 απέναντι before 3588 του the 2665 καταπετάσματος veil.