Exodus 38:15

  38:15   2532 και And 1909 επί upon 3588 του the 3577 νώτου back 3588 του of the 1208 δευτέρου second 1759.3-2532-1759.3 ένθεν και ένθεν on this side and that side 2596 κατά according to 3588 την the 4439 πύλην gate 3588 της of the 833 αυλής courtyard -- 831.3 αυλαίαι curtains 4002.1 πεντεκαίδεκα of fifteen 4083 πηχέων cubits, 2532 και and 3588 οι   4769-1473 στύλοι αυτών their posts -- 5140 τρεις three, 2532 και and 3588 αι   939-1473 βάσεις αυτών their bases -- 5140 τρεις three.