Exodus 22:2

  22:2   1437-1161 εάν δε And if 1722 εν [4in 3588 τω 5the 1357.2 διορύγματι 6ditch 2147 ευρέθη 3should be found 3588 ο 1the 2812 κλέπτης 2thief], 2532 και and 4141 πληγείς being struck 599 αποθάνη should die, 3756-1510.2.3 ουκ έστιν it is not 1473-5408 αυτώ φόνος murder to him striking.