Exodus 12:16

  12:16   2532 και And 3588 η   2250 ημέρα [3day 3588 η 1the 4413 πρώτη 2first] 2564 κεκλήσεται shall be called 39 αγία holy. 2532 και And 3588 η   2250 ημέρα [3day 3588 η 1the 1442 εβδόμη 2seventh 2822 κλητή 5called 39 αγία 6holy 1510.8.3 έσται 4will be] 1473 υμίν to you. 3956 παν All 2041 έργον [2work 2999.1 λατρευτόν 1servile] 3756-4160 ου ποιήσετε shall not be done 1722 εν in 1473 αυταίς them, 4133 πλην except 3745 όσα as much as 4160 ποιηθήσεται is necessary to do 3956 πάση for every 5590 ψυχή soul, 3778 τούτο this 3440 μόνον only 4160 ποιηθήσεται shall be done 1473 υμίν by you.