Daniel 8:21

  8:21   2532 και And 3588 ο the 5131 τράγος he-goat 3588 των of the 137.1 αιγών goats 935 βασιλεύς is the king * Ελλήνων of the Greeks, 2532 και and 3588 το the 2768 κέρας [2horn 3588 το   3173 μέγα 1great], 3588 ο the one 1510.7.3 ην that was 303.1 αναμέσον in between 3588 των   3788-1473 οφθαλμών αυτού his eyes, 1473 αυτός he 1510.2.3 εστιν is 3588 ο the 935 βασιλεύς [2king 3588 ο   4413 πρώτος 1foremost].