Daniel 3:5

  3:5   3739 η in which 302 αν ever 5610 ώρα hour 191 ακούσητε you should hear 5456 φωνής a sound 4536 σάλπιγγος of a trumpet, 4947.2-5037 σύριγγός τε even flute, 2532 και and 2788 κιθάρας harp, 4542.1-5037 σαμβύκης τε even sambuke 2532 και and 5568.1 ψαλτηρίου psaltery, 2532 και and 3956 παντός every 4858 συμφωνίας harmony of sound 1085 γένους of kinds 3451 μουσικών of music -- 4098 πίπτοντες falling, 4352 προσκυνείτε you shall do obeisance 3588 τη to the 1504 εικόνι image 3588 τη   5552 χρυσή of gold 3739 η which 2476 έστησε [4stationed * Ναβουχοδονόσορ 1Nebuchadnezzar 3588 ο 2the 935 βασιλεύς 3king].