Daniel 1:10

  1:10   2532 και And 2036 είπεν [3said 3588 ο 1the 749.2 αρχιευνούχος 2chief eunuch] 3588 τω to * Δανιήλ Daniel, 5399-1473 φοβούμαι εγώ I fear 3588 τον   2962-1473 κύριόν μου my lord 3588 τον the 935 βασιλέα king, 3588 τον the one 1613.2 εκτάξαντα arraying 3588 την   1035-1473 βρώσιν υμών your food 2532 και and 3588 την   4213-1473 πόσιν υμών your drink, 3379 μήποτε lest at any time 1492 είδη he should behold 3588 τα   4383-1473 πρόσωπα υμών your faces 4659 σκυθρωπά looking downcast 3844 παρά more than 3588 τα the 3808 παιδάρια boys, 3588 τα the ones 4915.1-1473 συνήλικα υμών of your contemporaries; 2532 και and 2613 καταδικάσητε you should condemn 3588 την   2776-1473 κεφαλήν μου my head 3588 τω to the 935 βασιλεί king.