Daniel 11:35

  11:35   2532 και And 575 από of 3588 των the ones 4920 συνιέντων perceiving 770 ασθενήσουσι shall weaken, 3588 του   4448-1473 πυρώσαι αυτούς to purify them by fire, 2532 και and 3588 του   1586 εκλέξασθαι to choose, 2532 και and 3588 του   601 αποκαλυφθήναι to be uncovered 2193 έως until 2540 καιρού the time 4009 πέρας of the end. 3754 ότι For 2089 έτι it is still 1519 εις for 2540 καιρόν a time.