Amos 4:6

  4:6   2532 και And 1473 εγώ I 1325 δώσω will give 1473 υμίν to you 1117.2 γομφιασμόν an ache 3599 οδόντων of teeth 1722 εν among 3956 πάσαις all 3588 ταις   4172-1473 πόλεσιν υμών your cities, 2532 και and 1729.1 ένδειαν lack 740 άρτων of bread loaves 1722 εν in 3956 πάσι all 3588 τοις   5117-1473 τόποις υμών your places; 2532 και and 3756 ουκ you did not 1994 επεστρέψατε return 4314 προς to 1473 με me, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord.