2 Samuel 14:8

  14:8   2532 και And 2036 είπεν [3said 3588 ο 1the 935 βασιλεύς 2king] 4314 προς to 3588 την the 1135 γυναίκα woman, 4198 πορεύου Go 1519 εις to 3588 τον   3624-1473 οίκόν σου your house 5198 υγιαίνουσα being in health! 2504 καγώ and I 1781 εντελούμαι will take charge 4012 περί concerning 1473 σου you.