2 Samuel 14:6

  14:6   2532 και And 1065 γε indeed 3588 τη to 1399-1473 δούλη σου your maidservant 1417 δύο are two 5207 υιοί sons, 2532 και and 3164 εμαχέσαντο they [2quarreled 297 αμφότεροι 1both] 1722 εν in 3588 τω the 68 αγρώ field, 2532 και and 3756-1510.7.3 ουκ ην there was no one 3588 ο   1807 εξαιρούμενος for rescuing 303.1 αναμέσον between 1473 αυτών them, 2532 και and 3817 έπαισεν [3hit 3588 ο 1the 1520 εις 2one] 3588 τον   1520 ένα [2one 80 αδελφόν 3brother 1473 αυτού 1his], 2532 και and 2289-1473 εθανάτωσε αυτόν killed him.