2 Samuel 10:14

  10:14   2532 και And 3588 οι the 5207 υιοί sons * Αμμών of Ammon 1492 είδον beheld 3754 ότι that 5343-* πέφευγεν Συρία Syria has fled. 2532 και And 5343 εφυγεν they fled 575 από from 4383 προσώπου the face * Αβεσσά of Abishai, 2532 και and 1525 εισήλθον they entered 1519 εις into 3588 την the 4172 πόλιν city. 2532 και And 390-* ανέστρεψεν Ιωάβ Joab returned 575 από from 3588 των the 5207 υιών sons * Αμμών of Ammon, 2532 και and 3854 παρεγένετο came 1519 εις unto * Ιερουσαλήμ Jerusalem.