2 Kings 11:14

  11:14   2532 και And 1492 είδε she saw. 2532 και And 2400 ιδού behold, 3588 ο the 935 βασιλεύς king 2476 ειστήκει stood 1909 επί at 3588 του the 4769 στήλου column 2596 κατά according to 3588 το   2917 κρίμα their practice. 2532 και And 3588 οι the 5605.1 ωδοί singers 2532 και and 3588 αι the ones with 4536 σάλπιγγες trumpets 4012 περί were around 3588 τον the 935 βασιλέα king. 2532 και And 3956 πας all 3588 ο the 2992 λαός people 3588 της of the 1093 γης land 5463 χαίρων were rejoicing, 2532 και and 4537 σαλπίζων trumpeting 1722 εν with 4536 σάλπιγξι trumpets. 2532 και And 1284-* διέρρηξε Γοθολία Athaliah tore 3588 τα   2440-1473 ιμάτια αυτής her garments, 2532 και and 994 εβόησε she yelled, 4886 σύνδεσμος Conspiracy, 4886 σύνδεσμος conspiracy.