2 Kings 10:31

  10:31   2532 και And * Ιού Jehu 3756 ουκ did not 5442 εφύλαξε guard 4198 πορεύεσθαι to go 1722 εν in 3551 νόμω the law 2962 κυρίου of the lord 2316 θεού God * Ισραήλ of Israel 1722 εν with 3650 όλη [2entire 2588 καρδία 3heart 1473 αυτού 1his]. 3756 ουκ He did not 868 απέστη abstain 575 από from 3588 των the 266 αμαρτιών sins * Ιεροβοάμ of Jeroboam 5207 υιόυ son * Ναβάτ of Nebat, 3739 ος who 1814.2-3588-* εξήμαρτε τον Ισραήλ led Israel into sin.