2 Kings 10:2

  10:2   2532 και And 3568 νυν now, 5613-302 ως αν whenever 2064 έλθη [3comes 3588 το   975 βιβλίον 2scroll 3778 τούτο 1this] 4314 προς to 1473 υμάς you, 2532 και and 3326 μεθ΄ with 1473 υμών you 3588 οι are the 5207 υιοί sons 3588 του   2962-1473 κυρίου υμών of your master, 2532 και and 3326 μεθ΄ with 1473 υμών you 3588 τα the 716 άρματα chariots 2532 και and 3588 οι the 2462 ίπποι horses, 2532 και and 4172 πόλεις [2cities 3793.1 οχυραί 1fortified], 2532 και and 3696 όπλα weapons,