1 Samuel 17:43

  17:43   2532 και And 2036 είπεν [3said 3588 ο 1the 246 αλλόφυλος 2Philistine] 4314 προς to * Δαυίδ David, 5616 ωσεί [2As 2965 κύων 3a dog 1473-1510.2.1 εγώ ειμι 1Am I] 3754 ότι that 1831 εξήλθες you come 1722 εν with 4464 ράβδω a rod 2532 και and 3037 λίθοις stones? 2532 και And 2672 κατηράσατο [3cursed 3588 ο 1the 246 αλλόφυλος 2Philistine] 3588 τον   * Δαυίδ David 1722 εν by 3588 τοις   2316-1473 θεοίς αυτού his gods.