1 Samuel 17:44

  17:44   2532 και And 2036 είπεν [3said 3588 ο 1the 246 αλλόφυλος 2Philistine] 4314 προς to * Δαυίδ David, 1204 δεύρο Come here 4314 προς to 1473 με me! 2532 και and 1325 δώσω I will give 3588 τας   4561-1473 σάρκας σου your flesh 3588 τοις to 4071 πετεινοίς the birds 3588 του   3772 ουρανού of heaven, 2532 και and 3588 τοις to the 2342 θηρίοις wild beasts 3588 της of the 1093 γης earth.