1 Kings 16:31

  16:31   2532 και And 3756-1510.7.3 ουκ ην it was not 1473-2425 αυτώ ικανόν enough for him 3588 του   4198 πορεύεσθαι to go 1722 εν in 3588 ταις the 266 αμαρτίαις sins * Ιεροβοάμ of Jeroboam 5207 υιόυ son * Ναβάτ of Nebat, 2532 και but 2983 έλαβε he took 1135 γυναίκα for wife * Ιεζάβελ Jezebel 3588 την the 2364 θυγατέρα daughter * Εθβαάλ of Ethbaal 935 βασιλέως king * Σιδωνείων of the Sidonians. 2532 και And 4198 επορεύθη he went 2532 και and 1398 εδούλευσε served 3588 τω to * Βάαλ Baal, 2532 και and 4352 προσεκύνησεν did obeisance to 1473 αυτώ him.