Revelation 11:17

Tischendorf(i)
  17 G3004 V-PAP-NPM λέγοντες· G2168 V-PAI-1P εὐχαριστοῦμέν G4771 P-2DS σοι, G2962 N-VSM κύριε G3588 T-NSM G2316 N-NSM θεὸς G3588 T-NSM G3841 N-NSM παντοκράτωρ, G3588 T-NSM G1510 V-PAP-NSM ὢν G2532 CONJ καὶ G3588 T-NSM G1510 V-IAI-3S ἦν, G2532 CONJ καὶ G3754 CONJ ὅτι G2983 V-RAI-2S εἴληφας G3588 T-ASF τὴν G1411 N-ASF δύναμίν G4771 P-2GS σου G3588 T-ASF τὴν G3173 A-ASF μεγάλην G2532 CONJ καὶ G936 V-AAI-2S ἐβασίλευσας,