Revelation 9:20

TR(i)
  20 G2532 CONJ και G3588 T-NPM οι G3062 A-NPM λοιποι G3588 T-GPM των G444 N-GPM ανθρωπων G3739 R-NPM οι G3756 PRT-N ουκ G615 (G5681) V-API-3P απεκτανθησαν G1722 PREP εν G3588 T-DPF ταις G4127 N-DPF πληγαις G3778 D-DPF ταυταις G3777 CONJ ουτε G3340 (G5656) V-AAI-3P μετενοησαν G1537 PREP εκ G3588 T-GPN των G2041 N-GPN εργων G3588 T-GPF των G5495 N-GPF χειρων G846 P-GPM αυτων G2443 CONJ ινα G3361 PRT-N μη G4352 (G5661) V-AAS-3P προσκυνησωσιν G3588 T-APN τα G1140 N-APN δαιμονια G2532 CONJ και G1497 N-APN ειδωλα G3588 T-APN τα G5552 A-APN χρυσα G2532 CONJ και G3588 T-APN τα G693 A-APN αργυρα G2532 CONJ και G3588 T-APN τα G5470 A-APN χαλκα G2532 CONJ και G3588 T-APN τα G3035 A-APN λιθινα G2532 CONJ και G3588 T-APN τα G3585 A-APN ξυλινα G3739 R-APN α G3777 CONJ ουτε G991 (G5721) V-PAN βλεπειν G1410 (G5736) V-PNI-3S δυναται G3777 CONJ ουτε G191 (G5721) V-PAN ακουειν G3777 CONJ ουτε G4043 (G5721) V-PAN περιπατειν
KJV_Strongs(i)
  20 G2532 And G3062 the rest G444 of the men G3739 which G615 were G3756 not G615 killed [G5681]   G1722 by G5025 these G4127 plagues G3777 yet G3340 repented [G5656]   G3777 not G1537 of G2041 the works G846 of their G5495 hands G3363 , that G4352 they should G3363 not G4352 worship [G5661]   G1140 devils G2532 , and G1497 idols G5552 of gold G2532 , and G693 silver G2532 , and G5470 brass G2532 , and G3035 stone G2532 , and G3585 of wood G3739 : which G3777 neither G1410 can [G5736]   G991 see [G5721]   G3777 , nor G191 hear [G5721]   G3777 , nor G4043 walk [G5721]  :
ERV(i) 20 And the rest of mankind, which were not killed with these plagues, repented not of the works of their hands, that they should not worship devils, and the idols of gold, and of silver, and of brass, and of stone, and of wood; which can neither see, nor hear, nor walk: