Nehemiah 10:25

IHOT(i) (In English order)
  25 H7348 רחום Rehum, H2812 חשׁבנה Hashabnah, H4641 מעשׂיה׃ Maaseiah,