Nehemiah 10:25

ABP_Strongs(i)
  25 G* Rehum, G* Hashabnah, G* Maaseiah,