Nehemiah 10:25

  10:25   * Ρεούμ Rehum, * Εσεβανά Hashabnah, * Μαασίας Maaseiah,