Nehemiah 10:26

  10:26   * Αϊα Ahijah, * Αϊνάν Hanan, * Ηνάν Anan,