Amos 5:4

IHOT(i) (In English order)
  4 H3588 כי For H3541 כה thus H559 אמר saith H3068 יהוה the LORD H1004 לבית unto the house H3478 ישׂראל of Israel, H1875 דרשׁוני Seek H2421 וחיו׃ ye me, and ye shall live: