Amos 5:3

IHOT(i) (In English order)
  3 H3588 כי For H3541 כה thus H559 אמר saith H136 אדני the Lord H3069 יהוה GOD; H5892 העיר The city H3318 היצאת that went out H505 אלף a thousand H7604 תשׁאיר shall leave H3967 מאה a hundred, H3318 והיוצאת and that which went forth H3967 מאה a hundred H7604 תשׁאיר shall leave H6235 עשׂרה ten, H1004 לבית to the house H3478 ישׂראל׃ of Israel.