Job 9:2-10

HOT(i) 2 אמנם ידעתי כי כן ומה יצדק אנושׁ עם אל׃ 3 אם יחפץ לריב עמו לא יעננו אחת מני אלף׃ 4 חכם לבב ואמיץ כח מי הקשׁה אליו וישׁלם׃ 5 המעתיק הרים ולא ידעו אשׁר הפכם באפו׃ 6 המרגיז ארץ ממקומה ועמודיה יתפלצון׃ 7 האמר לחרס ולא יזרח ובעד כוכבים יחתם׃ 8 נטה שׁמים לבדו ודורך על במתי ים׃ 9 עשׂה עשׁ כסיל וכימה וחדרי תמן׃ 10 עשׂה גדלות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר׃