Jeremiah 29

HOT(i) 1 ואלה דברי הספר אשׁר שׁלח ירמיה הנביא מירושׁלם אל יתר זקני הגולה ואל הכהנים ואל הנביאים ואל כל העם אשׁר הגלה נבוכדנאצר מירושׁלם בבלה׃ 2 אחרי צאת יכניה המלך והגבירה והסריסים שׂרי יהודה וירושׁלם והחרשׁ והמסגר מירושׁלם׃ 3 ביד אלעשׂה בן שׁפן וגמריה בן חלקיה אשׁר שׁלח צדקיה מלך יהודה אל נבוכדנאצר מלך בבל בבלה לאמר׃ 4 כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל לכל הגולה אשׁר הגליתי מירושׁלם בבלה׃ 5 בנו בתים ושׁבו ונטעו גנות ואכלו את פרין׃ 6 קחו נשׁים והולידו בנים ובנות וקחו לבניכם נשׁים ואת בנותיכם תנו לאנשׁים ותלדנה בנים ובנות ורבו שׁם ואל תמעטו׃ 7 ודרשׁו את שׁלום העיר אשׁר הגליתי אתכם שׁמה והתפללו בעדה אל יהוה כי בשׁלומה יהיה לכם שׁלום׃ 8 כי כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל אל ישׁיאו לכם נביאיכם אשׁר בקרבכם וקסמיכם ואל תשׁמעו אל חלמתיכם אשׁר אתם מחלמים׃ 9 כי בשׁקר הם נבאים לכם בשׁמי לא שׁלחתים נאם יהוה׃ 10 כי כה אמר יהוה כי לפי מלאת לבבל שׁבעים שׁנה אפקד אתכם והקמתי עליכם את דברי הטוב להשׁיב אתכם אל המקום הזה׃ 11 כי אנכי ידעתי את המחשׁבת אשׁר אנכי חשׁב עליכם נאם יהוה מחשׁבות שׁלום ולא לרעה לתת לכם אחרית ותקוה׃ 12 וקראתם אתי והלכתם והתפללתם אלי ושׁמעתי אליכם׃ 13 ובקשׁתם אתי ומצאתם כי תדרשׁני בכל לבבכם׃ 14 ונמצאתי לכם נאם יהוה ושׁבתי את שׁביתכם וקבצתי אתכם מכל הגוים ומכל המקומות אשׁר הדחתי אתכם שׁם נאם יהוה והשׁבתי אתכם אל המקום אשׁר הגליתי אתכם משׁם׃ 15 כי אמרתם הקים לנו יהוה נבאים בבלה׃ 16 כי כה אמר יהוה אל המלך היושׁב אל כסא דוד ואל כל העם היושׁב בעיר הזאת אחיכם אשׁר לא יצאו אתכם בגולה׃ 17 כה אמר יהוה צבאות הנני משׁלח בם את החרב את הרעב ואת הדבר ונתתי אותם כתאנים השׁערים אשׁר לא תאכלנה מרע׃ 18 ורדפתי אחריהם בחרב ברעב ובדבר ונתתים לזועה לכל ממלכות הארץ לאלה ולשׁמה ולשׁרקה ולחרפה בכל הגוים אשׁר הדחתים שׁם׃ 19 תחת אשׁר לא שׁמעו אל דברי נאם יהוה אשׁר שׁלחתי אליהם את עבדי הנבאים השׁכם ושׁלח ולא שׁמעתם נאם יהוה׃ 20 ואתם שׁמעו דבר יהוה כל הגולה אשׁר שׁלחתי מירושׁלם בבלה׃ 21 כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל אל אחאב בן קוליה ואל צדקיהו בן מעשׂיה הנבאים לכם בשׁמי שׁקר הנני נתן אתם ביד נבוכדראצר מלך בבל והכם לעיניכם׃ 22 ולקח מהם קללה לכל גלות יהודה אשׁר בבבל לאמר ישׂמך יהוה כצדקיהו וכאחב אשׁר קלם מלך בבל באשׁ׃ 23 יען אשׁר עשׂו נבלה בישׂראל וינאפו את נשׁי רעיהם וידברו דבר בשׁמי שׁקר אשׁר לוא צויתם ואנכי הוידע ועד נאם יהוה׃ 24 ואל שׁמעיהו הנחלמי תאמר לאמר׃ 25 כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל לאמר יען אשׁר אתה שׁלחת בשׁמכה ספרים אל כל העם אשׁר בירושׁלם ואל צפניה בן מעשׂיה הכהן ואל כל הכהנים לאמר׃ 26 יהוה נתנך כהן תחת יהוידע הכהן להיות פקדים בית יהוה לכל אישׁ משׁגע ומתנבא ונתתה אתו אל המהפכת ואל הצינק׃ 27 ועתה למה לא גערת בירמיהו הענתתי המתנבא׃ 28 כי על כן שׁלח אלינו בבל לאמר ארכה היא בנו בתים ושׁבו ונטעו גנות ואכלו את פריהן׃ 29 ויקרא צפניה הכהן את הספר הזה באזני ירמיהו הנביא׃ 30 ויהי דבר יהוה אל ירמיהו לאמר׃ 31 שׁלח על כל הגולה לאמר כה אמר יהוה אל שׁמעיה הנחלמי יען אשׁר נבא לכם שׁמעיה ואני לא שׁלחתיו ויבטח אתכם על שׁקר׃ 32 לכן כה אמר יהוה הנני פקד על שׁמעיה הנחלמי ועל זרעו לא יהיה לו אישׁ יושׁב בתוך העם הזה ולא יראה בטוב אשׁר אני עשׂה לעמי נאם יהוה כי סרה דבר על יהוה׃