Jeremiah 29

ABP_GRK(i)
  1 G2532 και G3778 ούτοι G3588 οι G3056 λόγοι G3588 της G976 βίβλου G3739 ους G649 απέστειλεν G* Ιερεμίας G4396 προφήτης G1537 εξ G* Ιερουσαλήμ G4314 προς G3588 τους G4245 πρεσβυτέρους G3588 της G599.2 αποικίας G2532 και G4314 προς G3588 τους G2409 ιερείς G2532 και G4314 προς G3588 τους G5578 ψευδοπροφήτας G2532 και G4314 προς G3956 πάντα G3588 τον G2992 λαόν G3739 ον G599.3 απώκισε Ναβουχοδονόσορ G*   G1537 εξ G* Ιερουσαλήμ G1519 εις G* Βαβυλώνα
  2 G5305 ύστερον G1831 εξελθόντος G* Ιεχονίου G3588 του G935 βασιλέως G2532 και G3588 της G938 βασιλίσσης G2532 και G3588 των G2135 ευνούχων G2532 και G3956 παντός G1658 ελευθέρου G2532 και G1202 δεσμώτου G2532 και G5079 τεχνίτου G1537 εξ G* Ιερουσαλήμ
  3 G1722 εν G5495 χειρί G* Ελέασα G5207 υιόυ G* Σαφάν G2532 και G* Γαμαρίου G5207 υιόυ G* Χελκίου G3739 ον G649 απέστειλε G* Σεδεκίας G935 βασιλεύς G* Ιούδα G4314 προς G935 βασιλέα G* Βαβυλώνος G1519 εις G* Βαβυλώνα G3004 λέγων
  4 G3779 ούτως G2036 είπε G2962 κύριος G3588 των G1411 δυνάμεων G3588 ο G2316 θεός G* Ισραήλ G1909 επί G3588 την G599.2 αποικίαν G3739 ην G599.3 απώκισεν G575 από G* Ιερουσαλήμ G1519 εις G* Βαβυλώνα
  5 G3618 οικοδομήσατε G3614 οικίας G2532 και G2730 κατοικήσατε G2532 και G5452 φυτεύσατε G3857 παραδείσους G2532 και G2068 φάγεσθε G3588 τους G2590 καρπούς αυτών G1473  
  6 G2532 και G2983 λάβετε G1135 γυναίκας G2532 και G5043.1 τεκνοποιήσατε G5207 υιούς G2532 και G2364 θυγατέρας G2532 και G2983 λάβετε G3588 τοις G5207 υιοίς υμών G1473   G1135 γυναίκας G2532 και G3588 τας G2364 θυγατέρας υμών G1473   G1325 δότε G435 ανδράσι G2532 και G5088 τέξονται G5207 υιούς G2532 και G2364 θυγατέρας G2532 και G4129 πληθύνεσθε G2532 και G3361 μη σμικρυνθήτε G4665.2  
  7 G2532 και G2212 ζητήσατε G1519 εις G1515 ειρήνην G3588 της G1093 γης G1519 εις G3739 ην G599.3 απώκισα G1473 υμάς G1563 εκεί G2532 και G4336 προσεύξασθε G4012 περί G1473 αυτών G4314 προς G2962 κύριον G3754 ότι G1722 εν G3588 τη G1515 ειρήνη αυτών G1473   G1510.8.3 έσται G1515 ειρήνη G1473 υμίν
  8 G3754 ότι G3779 ούτως G2036 είπε G2962 κύριος G3588 των G1411 δυνάμεων G3588 ο G2316 θεός G* Ισραήλ G3361 μη G374 αναπειθέτωσαν G1473 υμάς G3588 οι G5578 ψευδοπροφήται G3588 οι G1722 εν G1473 υμίν G2532 και G3361 μη G374 αναπειθέτωσαν G1473 υμάς G3588 οι G3132.1 μάντεις υμών G1473   G2532 και G3361 μη ακούετε G191   G1519 εις G3588 τα G1798 ενύπνια υμών G1473   G3739 α G1473 υμείς G1797 ενυπνιάζεσθε
  9 G3754 ότι G94 άδικα G1473 αυτοί G4395 προφητεύουσιν G1473 υμίν G1909 επί G3588 τω G3686 ονόματί μου G1473   G2532 και G3756 ουκ G649 απέστειλα G1473 αυτούς G3004 λέγει G2962 κύριος
  10 G3754 ότι G3779 ούτως G2036 είπε G2962 κύριος G3752 όταν G3195 μέλλη G4137 πληρούσθαι G1722 εν G* Βαβυλώνι G1440 εβδομήκοντα G2094 έτη G1980 επισκέψομαι G1473 υμάς G2532 και G2186 επιστήσω G3588 τους G3056 λόγους μου G1473   G1909 εφ΄ G1473 υμάς G3588 του G1994 επιστρέψαι G3588 τον G2992 λαόν υμών G1473   G1519 εις G3588 τον G5117 τόπον τούτον G3778  
  11 G2532 και G3049 λογιούμαι G1909 εφ΄ G1473 υμάς G3053 λογισμόν G1515 ειρήνης G2532 και G3756 ου G2556 κακά G3588 του G1325 δούναι G1473 υμίν G3778 ταύτα
  12 G2532 και G4336 προσεύξασθε G4314 προς G1473 με G2532 και G1522 εισακούσομαι G1473 υμών
  13 G2532 και G1567 εκζητήσετέ G1473 με G2532 και G2147 ευρήσετέ G1473 με G3754 ότι G3752 όταν G1567 εκζητήσητέ G1473 με G1722 εν G3650 όλη G2588 καρδία G1473 υμών
  14 G2532 και G2014 επιφανούμαι G1473 υμίν
  15 G3754 ότι G2036 είπατε G2525 κατέστησεν G1473 ημίν G2962 κύριος G4396 προφήτας G1722 εν G* Βαβυλώνι
  16 G3779 ούτω G3004 λέγει G2962 κύριος G4314 προς G3588 τον G935 βασιλέα G3588 τον G2521 καθήμενον G1909 επί G2362 θρόνου G* Δαυίδ G2532 και G4314 προς G3956 πάντα G3588 τον G2992 λαόν G3588 τον G2730 κατοικούντα G1722 εν G3588 τη G4172 πόλει ταύτη G3778   G2532 και G4314 προς G3588 τους G80 αδελφούς υμών G1473   G3588 οι G3756 ουκ G1607 εξεπορεύθησαν G3326 μεθ΄ G1473 υμών G1519 εις G161 αιχμαλωσίαν
  17 G3779 ούτω G3004 λέγει G2962 κύριος G3588 των G1411 δυνάμεων G2400 ιδού G1473 εγώ G649 αποστελώ G1519 εις G1473 αυτούς G3162 μάχαιραν G2532 και G3042 λιμόν G2532 και G3061 λοιμόν G2532 και G5087 θήσω G1473 αυτούς G5613 ως G4810 σύκα G4190 πονηρά G3739 α G3756 ουκ G2068 έδεσθαι G1410 δύνανται G5259 υπό G3588 της G4189 πονηρίας
  18 G2532 και G1377 διώξω G1473 αυτούς G1722 εν G3162 μαχαίρα G2532 και G3042 λιμώ G2532 και G3061 λοιμώ G2532 και G1325 δώσω G1473 αυτούς G1519 εις G2796 κίνησιν G1722 εν G3956 πάσαις G3588 ταις G932 βασιλείαις G3588 της G1093 γης G2532 και G1519 εις G2671 κατάραν G2532 και G1519 εις G640 απορίαν G2532 και G1519 εις G4947.4 συρισμόν G2532 και G1519 εις G3680 ονειδισμόν G3956 πάσι G3588 τοις G1484 έθνεσι G4314 προς G3739 ους G1473 εγώ G1544 εκβάλλω αυτούς G1473  
  19 G1360 διότι G3756 ουκ ήκουσαν G191   G3588 τα G4487 ρήματά μου G3004 λέγει G2962 κύριος G3739 α G649 άπεσταλκα G4314 προς G1473 αυτούς G1223 διά G3588 τους G1401 δούλους μου G1473   G3588 τους G4396 προφήτας G3719 ορθρίζων G2532 και G649 αποστέλλων G2532 και G3756 ουκ ηκούσατε G191   G3004 λέγει G2962 κύριος
  20 G1473 υμείς G3767 ουν G191 ακούσατε G3588 των G3056 λόγων G2962 κυρίου G3956 πάσα G3588 η G3350 μετοικεσία G3739 ην G649 απέσταλκα G575 από G* Ιερουσαλήμ G1519 εις G* Βαβυλώνα
  21 G3779 ούτως G2036 είπε G2962 κύριος G1909 επί G* Αχάβ G5207 υιός G* Κωλιά G2532 και G1909 επί G* Σεδεκίαν G5207 υιός G* Μαασία G3588 τους G4395 προφητεύοντας G1473 υμίν G1722 εν G3686 ονόματί μου G1473   G5579 ψευδώς G2400 ιδού G1473 εγώ G1325 δίδωμι G1473 αυτούς G1519 εις G5495 χείρας G935 βασιλέως G* Βαβυλώνος G2532 και G3960 πατάξει G1473 αυτούς G2596 κατ΄ G3788 οφθαλμούς υμών G1473  
  22 G2532 και G2983 λήψονται G575 απ΄ G1473 αυτών G2671 κατάραν G1722 εν G3956 πάση G3588 τη G599.2 αποικία G* Ιούδα G1722 εν G* Βαβυλώνι G3004 λέγοντες G4160 ποιήσαι G1473 σε G2962 κύριος G5613 ως G* Σεδεκίαν G4160 εποίησε G2532 και G5613 ως G* Αχάβ G3739 ους G658.2 απετηγάνισε G935 βασιλεύς G* Βαβυλώνος G1722 εν G4442 πυρί
  23 G1223 δι΄ G3739 ην G4160 εποίησαν G458 ανομίαν G1722 εν G* Ιερουσαλήμ G2532 και G3429 εμοιχώντο G3588 τας G1135 γυναίκας G3588 των G4177 πολιτών αυτών G1473   G2532 και G3056 λόγον G5537 εχρημάτισαν G1909 επι G3588 τω G3686 ονόματί μου G1473   G3739 ον G3756 ου G4929 συνέταξα G1473 αυτοίς G2532 και G1473 εγώ G3144 μάρτυς G5346 φησί G2962 κύριος
  24 G2532 και G4314 προς G* Σαμάϊαν G3588 τον G* Νεελαμίτην G2046 ερείς
  25 G3756 ουκ G649 απέστειλά G1473 σε G3588 τω G3686 ονόματί μου G1473   G2532 και G4314 προς G* Σοφονίαν G5207 υιόν G* Μαασαίου G3588 τον G2409 ιερέα G2036 είπε
  26 G2962 κύριος G1325 έδωκέ G1473 σε G2409 ιερέα G473 αντί G* Ιωδάε G3588 του G2409 ιερέως G1096 γενέσθαι G1988 επιστάτην G1722 εν G3588 τω G3624 οίκω G2962 κυρίου G3956 παντί G444 ανθρώπω G4395 προφητεύοντι G2532 και G3956 παντί G444 ανθρώπω G3105 μαινομένω G2532 και G1325 δώσεις G1473 αυτόν G1519 εις G3588 το G607.4 απόκλεισμα G2532 και G1519 εις G3588 τον G2674.1 καταράκτην
  27 G2532 και G3568 νυν G1302 διατί G3756 ουκ συνελοιδορήσατε G4817.2   G* Ιερεμίαν G3588 τον G1537 εξ G* Αναθώθ G3588 τον G4395 προφητεύσαντα G1473 υμίν
  28 G3754 ότι G1223 διά G3778 τούτο G649 απέστειλεν G4314 προς G1473 ημάς G1722 εν G* Βαβυλώνι G3004 λέγων G3112 μακραν εστιν G1510.2.3   G3618 οικοδομήσατε G3614 οικίας G2532 και G2730 κατοικήσατε G2532 και G5452 φυτεύσατε G2779 κήπους G2532 και G2068 φάγεσθε G3588 των G2590 καρπών αυτών G1473  
  29 G2532 και G314 ανέγνω Σοφονίας G*   G3588 το G975 βιβλίον G1519 εις G3588 τα G3775 ώτα G* Ιερεμίου G3588 του G4396 προφήτου
  30 G2532 και G1096 εγένετο G3056 λόγος G2962 κυρίου G4314 προς G* Ιερεμίαν G3004 λέγων
  31 G649 απόστειλον G4314 προς G3956 πάσαν G3588 την G599.2 αποικίαν G3004 λέγων G3779 ούτως G2036 είπε G2962 κύριος G1909 επί G* Σαμαϊαν G3588 τον G* Νεελαμίτην G1894 επειδή G4395 προεφήτευσεν G1473 υμίν G* Σαμαϊας G2532 και G1473 εγώ G3756 ουκ G649 απέστειλα G1473 αυτόν G2532 και G3982 πεποιθέναι G4160 εποίησεν G1473 υμάς G1909 επ΄ G94 αδικω
  32 G1223 διά G3778 τούτο G3779 ούτως G2036 είπε G2962 κύριος G2400 ιδού G1473 εγώ G1980 επισκέψομαι G1909 επί G* Σαμαίαν G2532 και G1909 επί G3588 το G1085 γένος αυτού G1473   G2532 και G3756 ουκ έσται G1510.8.3   G1473 αυτώ G444 άνθρωπος G1722 εν G3319 μέσω G1473 υμών G3588 του G1492 ειδείν G3588 τα G18 αγαθά G3739 α G1473 εγώ G4160 ποιήσω G1473 υμίν G3004 λέγει G2962 κύριος G3754 ότι G646 αποστασίαν G2980 ελάλησεν G2596 κατά G3588 του G2962 κυρίου