Deuteronomy 26:6

HOT(i) 6 וירעו אתנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבדה קשׁה׃