1 Chronicles 13:2

HOT(i) 2 ויאמר דויד לכל קהל ישׂראל אם עליכם טוב ומן יהוה אלהינו נפרצה נשׁלחה על אחינו הנשׁארים בכל ארצות ישׂראל ועמהם הכהנים והלוים בערי מגרשׁיהם ויקבצו אלינו׃