1 Chronicles 14

HOT(i) 1 וישׁלח חירם מלך צר מלאכים אל דויד ועצי ארזים וחרשׁי קיר וחרשׁי עצים לבנות לו בית׃ 2 וידע דויד כי הכינו יהוה למלך על ישׂראל כי נשׂאת למעלה מלכותו בעבור עמו ישׂראל׃ 3 ויקח דויד עוד נשׁים בירושׁלם ויולד דויד עוד בנים ובנות׃ 4 ואלה שׁמות הילודים אשׁר היו לו בירושׁלם שׁמוע ושׁובב נתן ושׁלמה׃ 5 ויבחר ואלישׁוע ואלפלט׃ 6 ונגה ונפג ויפיע׃ 7 ואלישׁמע ובעלידע ואליפלט׃ 8 וישׁמעו פלשׁתים כי נמשׁח דויד למלך על כל ישׂראל ויעלו כל פלשׁתים לבקשׁ את דויד וישׁמע דויד ויצא לפניהם׃ 9 ופלשׁתים באו ויפשׁטו בעמק רפאים׃ 10 וישׁאל דויד באלהים לאמר האעלה על פלשׁתיים ונתתם בידי ויאמר לו יהוה עלה ונתתים בידך׃ 11 ויעלו בבעל פרצים ויכם שׁם דויד ויאמר דויד פרץ האלהים את אויבי בידי כפרץ מים על כן קראו שׁם המקום ההוא בעל פרצים׃ 12 ויעזבו שׁם את אלהיהם ויאמר דויד וישׂרפו באשׁ׃ 13 ויסיפו עוד פלשׁתים ויפשׁטו בעמק׃ 14 וישׁאל עוד דויד באלהים ויאמר לו האלהים לא תעלה אחריהם הסב מעליהם ובאת להם ממול הבכאים׃ 15 ויהי כשׁמעך את קול הצעדה בראשׁי הבכאים אז תצא במלחמה כי יצא האלהים לפניך להכות את מחנה פלשׁתים׃ 16 ויעשׂ דויד כאשׁר צוהו האלהים ויכו את מחנה פלשׁתים מגבעון ועד גזרה׃ 17 ויצא שׁם דויד בכל הארצות ויהוה נתן את פחדו על כל הגוים׃