Mark 3:18

Goodspeed(i) 18 Andrew, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James the son of Alpheus, Thaddeus, Simon the Zealot,