Mark 3:18

Riverside(i) 18 Andrew, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James the son of Alphaeus, Thaddeus, Simon the Zealot,