Mark 3:18

ISV(i) 18 Andrew, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James son of Alphaeus, Thaddeus,; Simon the Cananaean,