Nehemiah 12:21

ECB(i) 21 of Hilqi Yah, Hashab Yah; of Yeda Yah, Nethan El.