Nehemiah 12:21

JPS_ASV_Byz(i) 21 of Hilkiah, Hashabiah; of Jedaiah, Nethanel.