Zechariah 7:4

CUVS(i) 4 万 军 之 耶 和 华 的 话 就 临 到 我 说 :