2 Corinthians

BIB(i) 1 Παῦλος (Paul), ἀπόστολος (apostle) Χριστοῦ (of Christ) Ἰησοῦ (Jesus) διὰ (by) θελήματος (the will) Θεοῦ (of God), καὶ (and) Τιμόθεος (Timothy), ὁ (the) ἀδελφὸς (brother), Τῇ (To the) ἐκκλησίᾳ (church) τοῦ (-) Θεοῦ (of God) τῇ (-) οὔσῃ (being) ἐν (in) Κορίνθῳ (Corinth), σὺν (with) τοῖς (the) ἁγίοις (saints) πᾶσιν (all) τοῖς (-) οὖσιν (being) ἐν (in) ὅλῃ (all) τῇ (-) Ἀχαΐᾳ (Achaia). 2 Χάρις (Grace) ὑμῖν (to you) καὶ (and) εἰρήνη (peace) ἀπὸ (from) Θεοῦ (God) Πατρὸς (the Father) ἡμῶν (of us) καὶ (and) Κυρίου (the Lord) Ἰησοῦ (Jesus) Χριστοῦ (Christ). 3 Εὐλογητὸς (Blessed be) ὁ (the) Θεὸς (God) καὶ (and) Πατὴρ (Father) τοῦ (of the) Κυρίου (Lord) ἡμῶν (of us) Ἰησοῦ (Jesus) Χριστοῦ (Christ), ὁ (the) Πατὴρ (Father) τῶν (-) οἰκτιρμῶν (of compassions), καὶ (and) Θεὸς (God) πάσης (of all) παρακλήσεως (comfort), 4 ὁ (the One) παρακαλῶν (comforting) ἡμᾶς (us) ἐπὶ (in) πάσῃ (all) τῇ (the) θλίψει (tribulation) ἡμῶν (of us), εἰς (for) τὸ (-) δύνασθαι (to be able) ἡμᾶς (us) παρακαλεῖν (to comfort) τοὺς (those) ἐν (in) πάσῃ (every) θλίψει (tribulation) διὰ (through) τῆς (the) παρακλήσεως (comfort) ἧς (with which) παρακαλούμεθα (we are comforted) αὐτοὶ (ourselves) ὑπὸ (by) τοῦ (-) Θεοῦ (God), 5 ὅτι (because) καθὼς (as) περισσεύει (abound) τὰ (the) παθήματα (sufferings) τοῦ (of the) Χριστοῦ (Christ) εἰς (toward) ἡμᾶς (us), οὕτως (thus so) διὰ (through) τοῦ (-) Χριστοῦ (Christ) περισσεύει (abounds) καὶ (also) ἡ (the) παράκλησις (comfort) ἡμῶν (of us). 6 Εἴτε (If) δὲ (however) θλιβόμεθα (we are constricted), ὑπὲρ (it is for) τῆς (-) ὑμῶν (your) παρακλήσεως (comfort) καὶ (and) σωτηρίας (salvation); εἴτε (if) παρακαλούμεθα (we are encouraged), ὑπὲρ (it is for) τῆς (-) ὑμῶν (your) παρακλήσεως (comfort), τῆς (-) ἐνεργουμένης (operating) ἐν (in) ὑπομονῇ (the endurance) τῶν (of the) αὐτῶν (same) παθημάτων (sufferings) ὧν (that) καὶ (also) ἡμεῖς (we) πάσχομεν (suffer). 7 καὶ (And) ἡ (the) ἐλπὶς (hope) ἡμῶν (of us) βεβαία (is steadfast) ὑπὲρ (for) ὑμῶν (you), εἰδότες (knowing) ὅτι (that) ὡς (as) κοινωνοί (partners) ἐστε (you are) τῶν (of the) παθημάτων (sufferings), οὕτως (so) καὶ (also) τῆς (of the) παρακλήσεως (comfort). 8 Οὐ (Not) γὰρ (for) θέλομεν (do we want) ὑμᾶς (you) ἀγνοεῖν (to be ignorant) ἀδελφοί (brothers), ὑπὲρ (as to) τῆς (the) θλίψεως (affliction) ἡμῶν (of us) τῆς (-) γενομένης (having happened) ἐν (in) τῇ (-) Ἀσίᾳ (Asia), ὅτι (that) καθ’ (against) ὑπερβολὴν (excessively) ὑπὲρ (beyond our) δύναμιν (power), ἐβαρήθημεν (we were weighed), ὥστε (so as) ἐξαπορηθῆναι (to despair) ἡμᾶς (for us) καὶ (even) τοῦ (-) ζῆν (to live). 9 ἀλλὰ (But) αὐτοὶ (we) ἐν (in) ἑαυτοῖς (ourselves), τὸ (the) ἀπόκριμα (sentence) τοῦ (-) θανάτου (of death) ἐσχήκαμεν (had), ἵνα (in order that) μὴ (not) πεποιθότες (trusting) ὦμεν (we should be) ἐφ’ (in) ἑαυτοῖς (ourselves), ἀλλ’ (but) ἐπὶ (in) τῷ (-) Θεῷ (God), τῷ (the One) ἐγείροντι (raising) τοὺς (the) νεκρούς (dead), 10 ὃς (who) ἐκ (from) τηλικούτου (such a great) θανάτου (a death) ἐρρύσατο (has delivered) ἡμᾶς (us), καὶ (and) ῥύσεται (will deliver us), εἰς (in) ὃν (whom) ἠλπίκαμεν (we have hope) ὅτι (that) καὶ (also) ἔτι (still) ῥύσεται (He will deliver us), 11 συνυπουργούντων (joining together) καὶ (also) ὑμῶν (of you) ὑπὲρ (for) ἡμῶν (us) τῇ (by) δεήσει (supplication), ἵνα (so that) ἐκ (by) πολλῶν (many) προσώπων (persons), τὸ (for the) εἰς (toward) ἡμᾶς (us) χάρισμα (grace bestowed), διὰ (through) πολλῶν (many), εὐχαριστηθῇ (thanks may be given) ὑπὲρ (for) ἡμῶν (us). 12 Ἡ (-) γὰρ (For) καύχησις (the boasting) ἡμῶν (of us) αὕτη (this) ἐστίν (is), τὸ (the) μαρτύριον (testimony) τῆς (of the) συνειδήσεως (conscience) ἡμῶν (of us), ὅτι (that) ἐν (in) ἁγιότητι (the holiness) καὶ (and) εἰλικρινείᾳ (sincerity) τοῦ (-) Θεοῦ (of God), [καὶ] (and) οὐκ (not) ἐν (in) σοφίᾳ (wisdom) σαρκικῇ (fleshly), ἀλλ’ (but) ἐν (in) χάριτι (the grace) Θεοῦ (of God), ἀνεστράφημεν (we have conducted ourselves) ἐν (in) τῷ (the) κόσμῳ (world), περισσοτέρως (more abundantly) δὲ (now) πρὸς (toward) ὑμᾶς (you). 13 οὐ (No) γὰρ (for) ἄλλα (other things) γράφομεν (we write) ὑμῖν (to you), ἀλλ’ (other) ἢ (than) ἃ (what) ἀναγινώσκετε (you read) ἢ (or) καὶ (even) ἐπιγινώσκετε (understand); ἐλπίζω (I hope) δὲ (now) ὅτι (that) ἕως (to the) τέλους (end) ἐπιγνώσεσθε (you will understand), 14 καθὼς (as) καὶ (also) ἐπέγνωτε (you have understood) ἡμᾶς (us) ἀπὸ (in) μέρους (part), ὅτι (so that) καύχημα (boasting) ὑμῶν (of you) ἐσμεν (we are), καθάπερ (even as) καὶ (also) ὑμεῖς (you are) ἡμῶν (ours), ἐν (in) τῇ (the) ἡμέρᾳ (day) τοῦ (of the) Κυρίου (Lord) ἡμῶν (of us) Ἰησοῦ (Jesus). 15 Καὶ (And) ταύτῃ (with this) τῇ (-) πεποιθήσει (confidence) ἐβουλόμην (I was planning) πρότερον (previously) πρὸς (to) ὑμᾶς (you) ἐλθεῖν (to come), ἵνα (so that) δευτέραν (a second) χάριν (blessing of grace) σχῆτε (you might have), 16 καὶ (and) δι’ (through) ὑμῶν (you) διελθεῖν (to pass through) εἰς (into) Μακεδονίαν (Macedonia), καὶ (and) πάλιν (again) ἀπὸ (from) Μακεδονίας (Macedonia) ἐλθεῖν (to come) πρὸς (to) ὑμᾶς (you), καὶ (and) ὑφ’ (by) ὑμῶν (you) προπεμφθῆναι (to be set forward) εἰς (to) τὴν (-) Ἰουδαίαν (Judea). 17 Τοῦτο (Thus) οὖν (therefore) βουλόμενος (purposing), μήτι (not) ἄρα (then) τῇ (-) ἐλαφρίᾳ (lightness) ἐχρησάμην (did I use)? ἢ (Or) ἃ (what) βουλεύομαι (I purpose), κατὰ (according to) σάρκα (flesh) βουλεύομαι (do I purpose), ἵνα (so that) ᾖ (there should be) παρ’ (with) ἐμοὶ (me) τό (-) “Ναί (Yes), ναὶ (yes),” καὶ (and) τὸ (-) “Οὔ (No), οὔ (no)?”? 18 πιστὸς (Faithful) δὲ (however) ὁ (-) Θεὸς (God is), ὅτι (that) ὁ (the) λόγος (word) ἡμῶν (of us) ὁ (-) πρὸς (to) ὑμᾶς (you) οὐκ (not) ἔστιν (was) “Ναί (Yes)” καὶ (and) “Οὔ (No).” 19 ὁ (The) τοῦ (-) Θεοῦ (of God) γὰρ (for) Υἱὸς (Son), Χριστὸς (Christ) Ἰησοῦς (Jesus), ὁ (the One) ἐν (among) ὑμῖν (you) δι’ (by) ἡμῶν (us) κηρυχθείς (having been proclaimed) δι’ (by) ἐμοῦ (me) καὶ (and) Σιλουανοῦ (Silvanus) καὶ (and) Τιμοθέου (Timothy), οὐκ (not) ἐγένετο (was) “Ναί (Yes)” καὶ (and) “Οὔ (No),” ἀλλὰ (but) “Ναί (Yes)” ἐν (in) αὐτῷ (Him) γέγονεν (it has always been). 20 ὅσαι (As many as) γὰρ (for) ἐπαγγελίαι (promises) Θεοῦ (of God there are), ἐν (in) αὐτῷ (Him) τὸ (is the) “Ναί (Yes).” διὸ (Therefore) καὶ (also) δι’ (in) αὐτοῦ (Him) τὸ (the) “Ἀμὴν (Amen)” τῷ (-) Θεῷ (to God) πρὸς (is for) δόξαν (glory) δι’ (by) ἡμῶν (us). 21 Ὁ (The One) δὲ (now) βεβαιῶν (establishing) ἡμᾶς (us) σὺν (with) ὑμῖν (you) εἰς (unto) Χριστὸν (Christ), καὶ (and) χρίσας (having anointed) ἡμᾶς (us), Θεός (is God), 22 ὁ (the One) καὶ (also) σφραγισάμενος (having sealed) ἡμᾶς (us), καὶ (and) δοὺς (having given) τὸν (the) ἀρραβῶνα (pledge) τοῦ (of the) Πνεύματος (Spirit) ἐν (in) ταῖς (the) καρδίαις (hearts) ἡμῶν (of us). 23 Ἐγὼ (I) δὲ (however), μάρτυρα (as witness) τὸν (-) Θεὸν (God) ἐπικαλοῦμαι (call) ἐπὶ (upon) τὴν (-) ἐμὴν (my) ψυχήν (soul), ὅτι (that) φειδόμενος (sparing) ὑμῶν (you), οὐκέτι (not yet) ἦλθον (have I come) εἰς (to) Κόρινθον (Corinth). 24 οὐχ (Not) ὅτι (that) κυριεύομεν (we lord it over) ὑμῶν (your) τῆς (-) πίστεως (faith), ἀλλὰ (but) συνεργοί (fellow workers) ἐσμεν (are) τῆς (of the) χαρᾶς (joy) ὑμῶν (with you); τῇ (in the) γὰρ (for) πίστει (faith) ἑστήκατε (you stand firm).