2 Corinthians

DSV_Strongs(i)
  1 G3972 Paulus G652 , een apostel G2424 van Jezus G5547 Christus G1223 , door G2307 den wil G2316 van God G2532 , en G5095 Timotheus G80 , de broeder G1577 , aan de Gemeente G2316 Gods G3588 , die G1722 te G2882 Korinthe G5607 [G5752] is G4862 , met G3956 al G40 de heiligen G3588 , die G1722 in G3650 geheel G882 Achaje G5607 [G5752] zijn:
  2 G5485 Genade G5213 zij u G2532 en G1515 vrede G575 van G2316 God G2257 , onzen G3962 Vader G2532 , en G2962 den Heere G2424 Jezus G5547 Christus.
  3 G2128 Geloofd G2316 zij de God G2532 en G3962 Vader G2257 van onzen G2962 Heere G2424 Jezus G5547 Christus G3962 , de Vader G3628 der barmhartigheden G2532 , en G2316 de God G3956 aller G3874 vertroosting;
  4 G3588 Die G2248 ons G3870 [G5723] vertroost G1909 in G3956 al G2257 onze G2347 verdrukking G1519 , opdat G2248 wij G1410 [G5738] zouden kunnen G3870 [G5721] vertroosten G1722 degenen, die in G3956 allerlei G2347 verdrukking G1223 zijn, door G3874 de vertroosting G3739 , met welke G846 wij zelven G5259 van G2316 God G3870 [G5743] vertroost worden.
  5 G3754 Want G2531 gelijk G3804 het lijden G5547 van Christus G4052 [G5719] overvloedig is G1519 in G2248 ons G3779 , alzo G2532 is ook G1223 door G5547 Christus G2257 onze G3874 vertroosting G4052 [G5719] overvloedig.
  6 G1161 Doch G1535 hetzij dat G2346 [G5743] wij verdrukt worden G5228 , [het] [is] tot G5216 uw G3874 vertroosting G2532 en G4991 zaligheid G3588 , die G1754 [G5734] gewrocht wordt G1722 in G5281 de lijdzaamheid G846 van hetzelfde G3804 lijden G3739 , hetwelk G2249 wij G2532 ook G3958 [G5719] lijden G1535 ; hetzij dat G3870 [G5743] wij vertroost worden G5228 , [het] [is] tot G5216 uw G3874 vertroosting G2532 en G4991 zaligheid;
  7 G2532 En G2257 onze G1680 hoop G5228 van G5216 u G949 is vast G1492 [G5761] , als die weten G3754 , dat G5618 , gelijk G2844 gij gemeenschap G2075 [G5748] hebt G3804 aan het lijden G2532 , [gij] ook G3779 alzo G3874 [gemeenschap] [hebt] aan de vertroosting.
  8 G1063 Want G2309 [G5719] wij willen G3756 niet G80 , broeders G5209 , dat gij G50 [G5721] onwetende zijt G5228 van G2257 onze G2347 verdrukking G3588 , die G2254 ons G1722 in G773 Azie G1096 [G5637] overkomen is G3754 , dat G5236 wij uitnemend G2596 zeer G916 [G5681] bezwaard zijn geweest G5228 boven G1411 [onze] macht G5620 , alzo dat G2248 wij G1820 [G5683] zeer in twijfel waren G2532 , ook G2198 [G5721] van het leven.
  9 G235 Ja G2192 [G5758] , wij hadden G846 al zelven G1722 in G1438 onszelven G610 het vonnis G2288 des doods G2443 , opdat G3361 wij niet G1909 op G1438 onszelven G3982 G5600 [G5756] vertrouwen zouden G235 , maar G1909 op G2316 God G3588 , Die G3498 de doden G1453 [G5723] verwekt;
  10 G3739 Die G2248 ons G1537 uit G5082 zo groten G2288 dood G4506 [G5673] verlost heeft G2532 , en G4506 [G5736] [nog] verlost G1519 ; op G3739 Welken G1679 [G5758] wij hopen G3754 , dat G2532 Hij [ons] ook G2089 nog G4506 [G5695] verlossen zal.
  11 G5216 Alzo gijlieden G2532 ook G4943 [G5723] medearbeidt G5228 voor G2257 ons G1162 door het gebed G2443 , opdat G5486 over de gave G1537 , door G4183 vele G4383 personen G1519 aan G2248 ons G5228 teweeggebracht [ook] voor G2257 ons G2168 H dankzegging G1223 door G4183 velen G2168 [G5685] gedaan worde.
  12 G1063 Want G2257 onze G2746 roem G2076 [G5748] is G3778 deze G3142 , [namelijk] de getuigenis G2257 van ons G4893 geweten G3754 , dat G1722 wij in G572 eenvoudigheid G2532 en G1505 oprechtheid G2316 Gods G3756 , niet G1722 in G4559 vleselijke G4678 wijsheid G235 , maar G1722 in G5485 de genade G2316 Gods G1722 , in G2889 de wereld G390 [G5648] verkeerd hebben G1161 , en G4056 allermeest G4314 bij G5209 ulieden.
  13 G1063 Want G1125 [G5719] wij schrijven G5213 u G3756 geen G243 andere dingen G235 G2228 , dan G3739 die G314 [G5719] gij kent G2228 , of G2532 ook G1921 [G5719] erkent G1161 ; en G1679 [G5719] ik hoop G3754 , dat G2532 gij ze ook G2193 tot G5056 het einde G1921 [G5695] toe erkennen zult;
  14 G2531 Gelijkerwijs G2532 gij ook G575 ten G3313 dele G2248 ons G1921 [G5627] erkend hebt G3754 , dat G5216 wij uw G2745 roem G2070 [G5748] zijn G2509 , gelijk G5210 gij G2532 ook G2257 de onze G1722 zijt, in G2250 den dag G2962 van den Heere G2424 Jezus.
  15 G2532 En G5026 op dit G4006 betrouwen G1014 [G5711] wilde ik G4386 te voren G4314 tot G5209 u G2064 [G5629] komen G2443 , opdat G1208 gij een tweede G5485 genade G2192 [G5725] zoudt hebben;
  16 G2532 En G1223 door G5216 uw G1519 [stad] naar G3109 Macedonie G1330 [G5629] gaan G2532 , en G3825 wederom G575 van G3109 Macedonie G4314 tot G5209 u G2064 [G5629] komen G2532 , en G5259 van G5216 ulieden G1519 naar G2449 Judea G4311 [G5683] geleid worden.
  17 G3739 Als G3767 ik dan G5124 dit G1011 [G5740] voorgenomen heb G3385 G686 , heb ik ook G1644 lichtvaardigheid G5530 [G5662] gebruikt G2228 ? Of G1011 H neem ik G2596 het naar G4561 het vlees G1011 [G5736] voor G3739 , hetgeen G1011 [G5736] ik voorneem G2443 , opdat G3844 bij G1698 mij G5600 [G5753] zou wezen G3483 , ja G3483 , ja G2532 , en G3756 neen G3756 , neen?
  18 G1161 Doch G2316 God G4103 is getrouw G3754 , dat G2257 ons G3056 woord G4314 , hetwelk tot G5209 u G3756 [is] [geschied], niet G1096 [G5633] is geweest G3483 ja G2532 en G3756 neen.
  19 G1063 Want G5207 de Zoon G2316 van God G2424 , Jezus G5547 Christus G3588 , Die G1722 onder G5213 u G1223 door G2257 ons G2784 [G5685] is gepredikt G1223 , [namelijk] door G1700 mij G2532 , en G4610 Silvanus G2532 , en G5095 Timotheus G1096 [G5633] , was G3756 niet G3483 ja G2532 en G3756 neen G235 , maar G1096 [G5754] is geweest G3483 ja G1722 in G846 Hem.
  20 G1063 Want G3745 zovele G1860 beloften G2316 Gods G1722 als er zijn, die zijn in G846 Hem G3483 ja G2532 , en G1722 zijn in G846 Hem G281 amen G2316 , Gode G4314 tot G1391 heerlijkheid G1223 door G2257 ons.
  21 G1161 Maar G2248 Die ons G4862 met G5213 u G950 [G5723] bevestigt G1519 in G5547 Christus G2532 , en G2248 Die ons G5548 [G5660] gezalfd heeft G2316 , is God;
  22 G3588 Die G2248 ons G2532 ook G4972 [G5671] heeft verzegeld G2532 , en G728 het onderpand G4151 des Geestes G1722 in G2257 onze G2588 harten G1325 [G5631] gegeven.
  23 G1161 Doch G1473 ik G1941 [G5731] aanroepe G2316 God G3144 tot een Getuige G1909 over G1699 mijn G5590 ziel G3754 , dat G5216 ik, om u G5339 [G5740] te sparen G3756 , nog G1519 te G2882 Korinthe G2089 niet G2064 [G5627] ben gekomen.
  24 G3756 Niet G3754 dat G2961 [G5719] wij heerschappij voeren G5216 over uw G4102 geloof G235 , maar G2070 [G5748] wij zijn G4904 medewerkers G5216 uwer G5479 blijdschap G1063 ; want G2476 [G5758] gij staat G4102 door het geloof.