1 Peter

BIB(i) 1 Πέτρος (Peter), ἀπόστολος (an apostle) Ἰησοῦ (of Jesus) Χριστοῦ (Christ), Ἐκλεκτοῖς (To the elect) παρεπιδήμοις (sojourners) Διασπορᾶς (of the Dispersion) Πόντου (of Pontus), Γαλατίας (Galatia), Καππαδοκίας (Cappadocia), Ἀσίας (Asia), καὶ (and) Βιθυνίας (Bithynia), 2 κατὰ (according to) πρόγνωσιν (the foreknowledge) Θεοῦ (of God) Πατρός (the Father), ἐν (by) ἁγιασμῷ (the sanctification) Πνεύματος (of the Spirit), εἰς (unto) ὑπακοὴν (the obedience) καὶ (and) ῥαντισμὸν (sprinkling) αἵματος (of the blood) Ἰησοῦ (of Jesus) Χριστοῦ (Christ): Χάρις (Grace) ὑμῖν (to you) καὶ (and) εἰρήνη (peace) πληθυνθείη (may be multiplied). 3 Εὐλογητὸς (Blessed be) ὁ (the) Θεὸς (God) καὶ (and) Πατὴρ (Father) τοῦ (of the) Κυρίου (Lord) ἡμῶν (of us) Ἰησοῦ (Jesus) Χριστοῦ (Christ), ὁ (the One) κατὰ (according to) τὸ (the) πολὺ (great) αὐτοῦ (of Him) ἔλεος (mercy) ἀναγεννήσας (having begotten again) ἡμᾶς (us) εἰς (to) ἐλπίδα (a hope) ζῶσαν (living), δι’ (through) ἀναστάσεως (the resurrection) Ἰησοῦ (of Jesus) Χριστοῦ (Christ) ἐκ (out from) νεκρῶν (the dead), 4 εἰς (to) κληρονομίαν (an inheritance) ἄφθαρτον (imperishable) καὶ (and) ἀμίαντον (undefiled) καὶ (and) ἀμάραντον (unfading), τετηρημένην (being reserved) ἐν (in) οὐρανοῖς (the heavens) εἰς (for) ὑμᾶς (you), 5 τοὺς (who) ἐν (by) δυνάμει (the power) Θεοῦ (of God) φρουρουμένους (are being guarded) διὰ (through) πίστεως (faith), εἰς (for) σωτηρίαν (the salvation) ἑτοίμην (ready) ἀποκαλυφθῆναι (to be revealed) ἐν (in) καιρῷ (the time) ἐσχάτῳ (last), 6 ἐν (in) ᾧ (which) ἀγαλλιᾶσθε (you greatly rejoice), ὀλίγον (for a little while) ἄρτι (at present), εἰ (if) δέον (being necessary) [ἐστὶν] (it is), λυπηθέντες (having been put to grief) ἐν (by) ποικίλοις (various) πειρασμοῖς (trials), 7 ἵνα (so that) τὸ (the) δοκίμιον (proven genuineness) ὑμῶν (of your) τῆς (-) πίστεως (faith), πολυτιμότερον (more precious) χρυσίου (than gold), τοῦ (-) ἀπολλυμένου (perishing), διὰ (by) πυρὸς (fire) δὲ (though) δοκιμαζομένου (being refined), εὑρεθῇ (may be discovered) εἰς (to result in) ἔπαινον (praise) καὶ (and) δόξαν (glory) καὶ (and) τιμὴν (honor) ἐν (in) ἀποκαλύψει (the revelation) Ἰησοῦ (of Jesus) Χριστοῦ (Christ), 8 ὃν (whom) οὐκ (not) ἰδόντες (having seen) ἀγαπᾶτε (you love), εἰς (on) ὃν (whom) ἄρτι (now though) μὴ (not) ὁρῶντες (seeing) πιστεύοντες (believing) δὲ (now) ἀγαλλιᾶσθε (you exult) χαρᾷ (with joy) ἀνεκλαλήτῳ (inexpressible) καὶ (and) δεδοξασμένῃ (filled with glory), 9 κομιζόμενοι (receiving) τὸ (the) τέλος (outcome) τῆς (of the) πίστεως (faith) ‹ὑμῶν› (of you), σωτηρίαν (the salvation) ψυχῶν (of your souls). 10 Περὶ (Concerning) ἧς (this) σωτηρίας (salvation), ἐξεζήτησαν (sought out) καὶ (and) ἐξηραύνησαν (searched out diligently) προφῆται (the prophets), οἱ (-) περὶ (of) τῆς (the) εἰς (toward) ὑμᾶς (you) χάριτος (grace) προφητεύσαντες (having prophesied), 11 ἐραυνῶντες (inquiring) εἰς (into) τίνα (what) ἢ (or) ποῖον (what manner of) καιρὸν (time) ἐδήλου (was signifying) τὸ (the) ἐν (in) αὐτοῖς (them) Πνεῦμα (Spirit) Χριστοῦ (of Christ), προμαρτυρόμενον (testifying beforehand) τὰ (-) εἰς (unto) Χριστὸν (Christ's) παθήματα (sufferings) καὶ (and) τὰς (the) μετὰ (after) ταῦτα (these) δόξας (glories), 12 οἷς (to whom) ἀπεκαλύφθη (it was revealed) ὅτι (that) οὐχ (not) ἑαυτοῖς (themselves), ὑμῖν (you) δὲ (however), διηκόνουν (they were serving) αὐτά (in those things) ἃ (which) νῦν (now) ἀνηγγέλη (have been proclaimed) ὑμῖν (to you) διὰ (by) τῶν (those) εὐαγγελισαμένων (having proclaimed the gospel to) ὑμᾶς (you) ἐν (by) Πνεύματι (the Spirit) Ἁγίῳ (Holy) ἀποσταλέντι (having been sent) ἀπ’ (from) οὐρανοῦ (heaven), εἰς (into) ἃ (which) ἐπιθυμοῦσιν (desire) ἄγγελοι (angels) παρακύψαι (to look). 13 Διὸ (Therefore) ἀναζωσάμενοι (having girded up) τὰς (the) ὀσφύας (loins) τῆς (of the) διανοίας (mind) ὑμῶν (of you), νήφοντες (being sober-minded), τελείως (fully) ἐλπίσατε (set your hope) ἐπὶ (upon) τὴν (the) φερομένην (being brought) ὑμῖν (to you) χάριν (grace) ἐν (in) ἀποκαλύψει (the revelation) Ἰησοῦ (of Jesus) Χριστοῦ (Christ), 14 ὡς (as) τέκνα (children) ὑπακοῆς (of obedience), μὴ (not) συσχηματιζόμενοι (fashioning yourselves) ταῖς (to the) πρότερον (former) ἐν (in) τῇ (the) ἀγνοίᾳ (ignorance) ὑμῶν (of you) ἐπιθυμίαις (desires). 15 ἀλλὰ (But) κατὰ (as) τὸν (the One) καλέσαντα (having called) ὑμᾶς (you) ἅγιον (is holy), καὶ (also) αὐτοὶ (yourselves) ἅγιοι (holy) ἐν (in) πάσῃ (all) ἀναστροφῇ (your conduct) γενήθητε (be), 16 διότι (because) γέγραπται (it has been written) ‹ὅτι› (-): “Ἅγιοι (Holy) ἔσεσθε (you shall be), ὅτι (because) ἐγὼ (I) ἅγιος (holy) [εἰμι] (am).” 17 Καὶ (And) εἰ (if) Πατέρα (as Father) ἐπικαλεῖσθε (you call on) τὸν (the One) ἀπροσωπολήμπτως (impartially) κρίνοντα (judging) κατὰ (according to) τὸ (the) ἑκάστου (of each) ἔργον (work), ἐν (in) φόβῳ (fear) τὸν (during the) τῆς (of the) παροικίας (sojourn) ὑμῶν (of you) χρόνον (time) ἀναστράφητε (conduct yourselves), 18 εἰδότες (knowing) ὅτι (that) οὐ (not) φθαρτοῖς (by perishable things) — ἀργυρίῳ (by silver) ἢ (or) χρυσίῳ (by gold) — ἐλυτρώθητε (you were redeemed) ἐκ (from) τῆς (the) ματαίας (futile) ὑμῶν (of you) ἀναστροφῆς (manner of life) πατροπαραδότου (handed down from your fathers), 19 ἀλλὰ (but) τιμίῳ (by the precious) αἵματι (blood), ὡς (as) ἀμνοῦ (of a lamb) ἀμώμου (without blemish) καὶ (and) ἀσπίλου (without spot), Χριστοῦ (of Christ), 20 προεγνωσμένου (having been foreknown) μὲν (indeed) πρὸ (before) καταβολῆς (the foundation) κόσμου (of the world), φανερωθέντος (having been revealed) δὲ (however) ἐπ’ (in) ἐσχάτου (the last) τῶν (-) χρόνων (times) δι’ (for the sake of) ὑμᾶς (you), 21 τοὺς (who) δι’ (by) αὐτοῦ (Him) πιστοὺς (believe) εἰς (in) Θεὸν (God), τὸν (the one) ἐγείραντα (having raised up) αὐτὸν (Him) ἐκ (out from) νεκρῶν (the dead) καὶ (and) δόξαν (glory) αὐτῷ (Him) δόντα (having given), ὥστε (so as for) τὴν (the) πίστιν (faith) ὑμῶν (of you), καὶ (and) ἐλπίδα (hope), εἶναι (to be) εἰς (in) Θεόν (God). 22 Τὰς (The) ψυχὰς (souls) ὑμῶν (of you) ἡγνικότες (having purified) ἐν (by) τῇ (-) ὑπακοῇ (obedience) τῆς (to the) ἀληθείας (truth) εἰς (unto) φιλαδελφίαν (brotherly love) ἀνυπόκριτον (sincere), ἐκ (out of) [καθαρᾶς] (purity) καρδίας (of heart), ἀλλήλους (one another) ἀγαπήσατε (love) ἐκτενῶς (fervently). 23 ἀναγεγεννημένοι (Having been born again), οὐκ (not) ἐκ (of) σπορᾶς (seed) φθαρτῆς (perishable), ἀλλὰ (but) ἀφθάρτου (of imperishable), διὰ (by) λόγου (the word) ζῶντος (living) Θεοῦ (of God), καὶ (and) μένοντος (abiding), 24 διότι (because), “Πᾶσα (All) σὰρξ (flesh is) ὡς (like) χόρτος (grass), καὶ (and) πᾶσα (all) δόξα (the glory) αὐτῆς (of it) ὡς (like) ἄνθος (the flower) χόρτου (of grass). ἐξηράνθη (Withers) ὁ (the) χόρτος (grass), καὶ (and) τὸ (the) ἄνθος (flower) ἐξέπεσεν (falls away), 25 τὸ (-) δὲ (but) ῥῆμα (the word) Κυρίου (of the Lord) μένει (abides) εἰς (to) τὸν (the) αἰῶνα (age).” Τοῦτο (This) δέ (now) ἐστιν (is) τὸ (the) ῥῆμα (word) τὸ (-) εὐαγγελισθὲν (having been proclaimed) εἰς (to) ὑμᾶς (you).