2 Samuel 5:6

ABP_GRK(i)
  6 G2532 και G565 απήλθε G3588 ο G935 βασιλεύς G2532 και G3956 πάντας G3588 οι G435 άνδρες αυτού G1473   G1519 εις G* Ιερουσαλήμ G4314 προς G3588 τον G* Ιεβουσαίον G3588 τον G2730 κατοικούντα G3588 την G1093 γην G2532 και G2046 ερρέθη G3588 τω G* Δαυίδ G3756 ουκ G1525 εισελεύση G5602 ώδε G3754 ότι G436 αντέστησαν G3588 οι G5185 τυφλοί G2532 και G3588 οι G5560 χωλοί G3004 λέγοντες G3756 ουκ G1525 εισελεύσεται G* Δαυίδ G5602 ώδε