Zechariah 4:7

  4:7   5100 τις Who 1510.2.2 ει are 1473 συ you 3588 το   3735 όρος [2mountain 3588 το   3173 μέγα 1great] 4253 προ before 4383 προσώπου the face * Ζοροβάβελ of Zerubbabel 3588 του   2734.2 κατορθώσαι to set up? 2532 και And 1627 εξοίσω I will bring forth 3588 τον the 3037 λίθον stone 3588 της of the 2817 κληρονομίας inheritance 2471 ισότητα [2equaling 5484 χάριτος 3my favor 5484-1473 χάριτα αυτής 1of its favor].