Ruth 4:14

  4:14   2532 και And 2036 είπον [3said 3588 αι 1the 1135 γυναίκες 2women] 4314 προς to * Νοομί Naomi, 2128 ευλογητός Blessed be 2962 κύριος the lord 3739 ος who 3756-2647 ου κατέλυσέ rested not to provide 1473 σοι to you 4594 σήμερον today 3588 τον   70.3 αγχιστέα a relative; 2532 και and 2564 καλέσαι may he call out 3588 το   3686-1473 όνομά σου your name 1722 εν in * Ισραήλ Israel.